02739 Eibau - Münch-Bräu

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E121B - B) 02739 Eibau - Brauerei Theodor Krampf AG

E121BB01.JPG
 
E121BB01 (10,8 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E121BB10.JPG
 
E121BB10 ( 9,0 x 7,2)
(E) H. Heimburger

E121BB11.JPG
 
E121BB11 ( 8,9 x 7,1)
(E) St. Thieme

E121BB15.JPG
 
E121BB15 ( 8,4 x 6,5)
(E) J. Blazek

E121BB20.JPG
 
E121BB20 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Heimburger

E121BC01.JPG
 
E121BC01 (10,8 x 8,3)
(E) St. Mittenzwey

E121BC02.JPG
 
E121BC02 ( 9,7 x 7,9)
(E) H. Thomann

E121BC10.JPG
 
E121BC10 ( 9,0 x 7,2)
(E) H. Heimburger

E121BC11.JPG
 
E121BC11 ( 9,0 x 7,2)
(E) B. Niklasz

E121BD01.JPG
 
E121BD01 (10,8 x 8,2)
(E) St. Mittenzwey

E121BD02.JPG
 
E121BD02 (10,7 x 8,2)
(E) H. Heimburger

E121BF10.JPG
 
E121BF10 ( 8,9 x 7,1)
(E) St. Thieme

E121BF11.JPG
 
E121BF11 ( 8,9 x 7,2)
(E) St. Mittenzwey

E121BM01.JPG
 
E121BM01 (10,8 x 8,1)
(E) H. Heimburger

E121BM10.JPG
 
E121BM10 ( 8,9 x 7,3)
(E) H. Heimburger

E121BM11.JPG
 
E121BM11 ( 8,9 x 7,1)
(E) St. Thieme

E121BN01.JPG
 
E121BN01 (10,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger

E121BP01.JPG
 
E121BP01 (10,7 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

E121BP10.JPG
 
E121BP10 ( 8,9 x 7,3)
(E) H. Heimburger

E121BP11.JPG
 
E121BP11 ( 5,5 x 4,2)
(E) J. Blazek

E121BP20.JPG
 
E121BP20 ( 4,4 x 8,6)
(E) H. Heimburger

E121BS01.JPG
 
E121BS01 (10,8 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E121BT01.JPG
 
E121BT01 (10,7 x 8,0)
(E) H. Burger

E121BT02.JPG
 
E121BT02 (10,9 x 7,9)
(E) H. Heimburger

E121BT03.JPG
 
E121BT03 (10,9 x 7,9)
(E) B. Niklasz

E121BT04.JPG
 
E121BT04 (10,9 x 8,1)
(E) H. Heimburger

E121BT05.JPG
 
E121BT05 (10,8 x 7,8)
(E) D. Kauka

E121BT10.JPG
 
E121BT10 ( 8,9 x 7,1)
(E) H. Thomann
=1925 : 100 Jahre Brauerei
E121BT20.JPG
 
E121BT20 ( 4,6 x 8,4)
(E) St. Mittenzwey

E121BX10.JPG
 
E121BX10 ( 8,5 x 6,4)
(E) St. Mittenzwey

E121BX11.JPG
 
E121BX11 ( 8,4 x 6,5)
(E) J. Blazek

E121BX15.JPG
 
E121BX15 ( 8,4 x 6,5)
(E) J. Blazek

E121BX20.JPG
  Aufloesung 
E121BX20 ( 4,5 x 8,3)
(E) St. Mittenzwey

E121BX21.JPG
 
E121BX21 ( 4,4 x 8,4)
(E) St. Thieme


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (1)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E121C - B) 02739 Eibau - Brauerei Hans Münch KG

E121CB05.JPG
 
E121CB05 ( 3,8 x 7,5)
(E) Th. Furche

E121CB06.JPG
 
E121CB06 ( 4,0 x 7,6)
(E) R. Hanske

E121CB07.JPG
 
E121CB07 ( 3,9 x 7,5)
(E) Th. Könnicke

E121CB20.JPG
 
E121CB20 ( 2,7 x 8,2)
(E) Th. Könnicke

E121CB21.JPG
 
E121CB21 ( 2,5 x 8,0)
(E) R. Hanske

E121CB22.JPG
 
E121CB22 ( 2,6 x 8,1)
(E) R. Hanske
=1975 : 150 Jahre Brauerei
E121CB23.JPG
 
E121CB23 ( 2,6 x 8,2)
(E) R. Hanske

E121CB24.JPG
 
E121CB24 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Streithoff

E121CB25.JPG
 
E121CB25 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Streithoff

E121CB26.JPG
 
E121CB26 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Heimburger

E121CB30.JPG
 
E121CB30 ( 2,5 x 8,1)
(E) H. Burger

E121CB40.JPG
 
E121CB40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CB41.JPG
 
E121CB41 ( 9,1 x 6,1)
(E) R. Hanske

E121CB50.JPG
 
E121CB50 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121CB70.JPG
 
E121CB70 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121CC20.JPG
 
E121CC20 ( 2,6 x 8,1)
(E) Th. Könnicke

E121CC21.JPG
 
E121CC21 ( 2,7 x 8,1)
(E) R. Hanske

E121CC22.JPG
 
E121CC22 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Streithoff

E121CC23.JPG
 
E121CC23 ( 2,5 x 8,2)
(E) H. Heimburger

E121CC24.JPG
 
E121CC24 ( 2,6 x 8,1)
(E) Th. Furche

E121CC30.JPG
 
E121CC30 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Burger

E121CC31.JPG
 
E121CC31 ( 2,7 x 8,0)
(E) R. Hanske

E121CC40.JPG
 
E121CC40 ( 9,1 x 6,2)
(E) T. Rosenlöcher

E121CC41.JPG
 
E121CC41 ( 9,1 x 6,1)
(E) R. Hanske

E121CC45.JPG
 
E121CC45 ( 9,1 x 6,1)
(E) R. Hanske

E121CC50.JPG
 
E121CC50 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121CC51.JPG
 
E121CC51 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CC70.JPG
 
E121CC70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CH01.JPG
 
E121CH01 ( 7,7 x 9,7)
(E) St. Thieme

E121CH05.JPG
 
E121CH05 ( 4,0 x 7,6)
(E) H. Streithoff

E121CH06.JPG
 
E121CH06 ( 3,8 x 7,6)
(E) Th. Könnicke

E121CH20.JPG
 
E121CH20 ( 2,8 x 8,1)
(E) R. Hanske

E121CH21.JPG
 
E121CH21 ( 2,5 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E121CH22.JPG
 
E121CH22 ( 2,6 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E121CH23.JPG
 
E121CH23 ( 2,5 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E121CH24.JPG
 
E121CH24 ( 2,5 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E121CH25.JPG
 
E121CH25 ( 2,7 x 8,1)
(E) H. Heimburger

E121CH26.JPG
 
E121CH26 ( 2,7 x 8,1)
(E) H. Heimburger

E121CH27.JPG
 
E121CH27 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Schmidt

E121CH28.JPG
 
E121CH28 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

E121CH29.JPG
 
E121CH29 ( 2,6 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey

E121CH31.JPG
 
E121CH31 ( 2,6 x 8,0)
(E) R. Hanske

E121CH32.JPG
 
E121CH32 ( 2,6 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey

E121CH33.JPG
 
E121CH33 ( 2,7 x 8,0)
(E) T. Rosenlöcher

E121CH34.JPG
 
E121CH34 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger

E121CH35.JPG
 
E121CH35 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger

E121CH40.JPG
 
E121CH40 ( 9,2 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CH41.JPG
 
E121CH41 ( 9,2 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CH42.JPG
 
E121CH42 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E121CH45.JPG
 
E121CH45 ( 9,1 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CH50.JPG
 
E121CH50 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CH51.JPG
 
E121CH51 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CH52.JPG
 
E121CH52 ( 9,1 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CH53.JPG
 
E121CH53 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Schmidt

E121CH54.JPG
 
E121CH54 ( 9,2 x 6,3)
(E) H. Schmidt

E121CH70.JPG
 
E121CH70 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CH71.JPG
 
E121CH71 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E121CH72.JPG
 
E121CH72 ( 8,9 x 5,9)
(E) R. Hanske

E121CH73.JPG
 
E121CH73 ( 9,1 x 6,0)
(E) B. Speer

E121CM05.JPG
 
E121CM05 ( 4,0 x 7,8)
(E) H. Streithoff

E121CM06.JPG
 
E121CM06 ( 4,0 x 7,6)
(E) H. Streithoff

E121CM20.JPG
 
E121CM20 ( 2,7 x 8,3)
(E) R. Hanske

E121CM21.JPG
 
E121CM21 ( 2,8 x 8,1)
(E) R. Hanske

E121CM22.JPG
 
E121CM22 ( 2,6 x 8,1)
(E) T. Rosenlöcher

E121CM23.JPG
 
E121CM23 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

E121CM24.JPG
 
E121CM24 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger

E121CM30.JPG
 
E121CM30 ( 2,6 x 8,1)
(E) R. Hanske

E121CM31.JPG
 
E121CM31 ( 2,8 x 8,2)
(E) R. Hanske

E121CM40.JPG
 
E121CM40 ( 9,1 x 6,1)
(E) R. Hanske

E121CM41.JPG
  Aufloesung 
E121CM41 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E121CM50.JPG
 
E121CM50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CM51.JPG
 
E121CM51 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E121CM52.JPG
 
E121CM52 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CM53.JPG
 
E121CM53 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Könnicke

E121CM70.JPG
 
E121CM70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CM71.JPG
 
E121CM71 ( 9,1 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CN20.JPG
 
E121CN20 ( 2,7 x 8,2)
(E) H. Streithoff

E121CP20.JPG
 
E121CP20 ( 3,4 x 7,4)
(E) St. Mittenzwey

E121CP23.JPG
 
E121CP23 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Heimburger

E121CP24.JPG
 
E121CP24 ( 2,8 x 8,3)
(E) H. Heimburger

E121CP25.JPG
 
E121CP25 ( 2,5 x 8,1)
(E) Th. Könnicke

E121CP26.JPG
 
E121CP26 ( 2,5 x 8,1)
(E) Th. Könnicke

E121CP27.JPG
 
E121CP27 ( 2,5 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E121CP28.JPG
 
E121CP28 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

E121CP30.JPG
 
E121CP30 ( 2,6 x 8,0)
(E) A. Wünsch

E121CP31.JPG
 
E121CP31 ( 2,7 x 8,0)
(E) R. Hanske

E121CP40.JPG
 
E121CP40 ( 9,2 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CP45.JPG
 
E121CP45 ( 9,2 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CP50.JPG
 
E121CP50 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CP51.JPG
 
E121CP51 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E121CP52.JPG
 
E121CP52 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CP53.JPG
 
E121CP53 ( 9,1 x 6,2)
(E) H. Burger

E121CP54.JPG
 
E121CP54 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Furche

E121CP55.JPG
 
E121CP55 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E121CP56.JPG
 
E121CP56 ( 9,0 x 6,0)
(E) A. Wünsch

E121CP60.JPG
 
E121CP60 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Mittenzwey

E121CP70.JPG
 
E121CP70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CP71.JPG
 
E121CP71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CP72.JPG
 
E121CP72 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121CP73.JPG
 
E121CP73 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CP74.JPG
 
E121CP74 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CT01.JPG
 
E121CT01 ( 7,7 x 9,9)
(E) H. Burger

E121CT05.JPG
 
E121CT05 ( 4,0 x 7,7)
(E) R. Hanske

E121CT06.JPG
 
E121CT06 ( 3,9 x 7,6)
(E) R. Hanske

E121CT07.JPG
 
E121CT07 ( 3,9 x 7,7)
(E) H. Heimburger

E121CT20.JPG
 
E121CT20 ( 2,6 x 8,0)
(E) R. Hanske

E121CT30.JPG
 
E121CT30 ( 9,0 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E121CT31.JPG
 
E121CT31 ( 9,0 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E121CT32.JPG
 
E121CT32 ( 9,1 x 6,1)
(E) Th. Könnicke

E121CT50.JPG
 
E121CT50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CT51.JPG
 
E121CT51 ( 9,0 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CT70.JPG
 
E121CT70 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E121CT71.JPG
 
E121CT71 ( 9,2 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121CX01.JPG
 
E121CX01 ( 8,2 x 3,6)
(E) R. Hanske

E121CX20.JPG
 
E121CX20 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Heimburger


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E121D - B) 02739 Eibau - VEB Brauerei

E121DB70.JPG
 
E121DB70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121DC70.JPG
 
E121DC70 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121DH70.JPG
 
E121DH70 ( 9,1 x 6,3)
(E) H. Burger

E121DH71.JPG
 
E121DH71 ( 9,2 x 6,0)
(E) H. Burger

E121DH72.JPG
 
E121DH72 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E121DH73.JPG
 
E121DH73 ( 9,3 x 6,2)
(E) R. Hanske

E121DP70.JPG
 
E121DP70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121DP71.JPG
 
E121DP71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121DP72.JPG
 
E121DP72 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger
=1974 : 25 Jahre DDR

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E121E - B) 02739 Eibau - Brauerei Eibau im VEB Landskron Brauerei Görlitz

E121EB70.JPG
 
E121EB70 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121EB75.JPG
 
E121EB75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121EC75.JPG
 
E121EC75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121EH70.JPG
 
E121EH70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121EH75.JPG
 
E121EH75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121EP70.JPG
 
E121EP70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121EP75.JPG
 
E121EP75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E121F - B) 02739 Eibau - VEB Landskronbrauerei, Brauerei Eibau im GK Dresden

E121FB80.JPG
 
E121FB80 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FB90.JPG
 
E121FB90 ( 8,2 x 5,9)
(E) H. Burger

E121FB91.JPG
 
E121FB91 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FD80.JPG
 
E121FD80 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FD90.JPG
 
E121FD90 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FD91.JPG
 
E121FD91 ( 8,0 x 6,0)
(E) A. Wünsch

E121FH80.JPG
 
E121FH80 ( 8,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FH81.JPG
 
E121FH81 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FH82.JPG
 
E121FH82 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FH90.JPG
 
E121FH90 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FH91.JPG
 
E121FH91 ( 8,0 x 6,0)
(E) P. Baumgart

E121FM90.JPG
 
E121FM90 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FM91.JPG
 
E121FM91 ( 8,0 x 6,0)
(E) D. Kauka

E121FP80.JPG
 
E121FP80 ( 8,0 x 5,9)
(E) A. Wünsch

E121FP81.JPG
 
E121FP81 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E121FP90.JPG
 
E121FP90 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E121G - B) 02739 Eibau - Münch-Bräu

E121GB70.JPG
 
E121GB70 (10,1 x 8,1)
(E) H. Burger

E121GD70.JPG
 
E121GD70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121GD71.JPG
 
E121GD71 (10,1 x 8,2)
(E) H. Burger

E121GP70.JPG
 
E121GP70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E121GP71.JPG
 
E121GP71 (10,1 x 8,2)
(E) H. Burger


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl