07381 Pößneck - Rosenbrauerei Pößneck

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(P161A - B) 07381 Pößneck - Rosenbrauerei Ed. Schaar


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (1)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(P161C - B) 07381 Pößneck - Rosenbrauerei Kurt Wagner

P161CB01.JPG
 
P161CB01 (18,4 x 2,2)
(E) St. Mittenzwey

P161CB10.JPG
 
P161CB10 ( 6,5 x 8,6)
(E) H. Heimburger

P161CB20.JPG
 
P161CB20 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CC10.JPG
 
P161CC10 ( 7,5 x 9,4)
(E) anonym

P161CC11.JPG
 
P161CC11 ( 7,5 x 9,3)
(E) St. Mittenzwey

P161CC12.JPG
 
P161CC12 ( 6,4 x 8,4)
(E) St. Mittenzwey

P161CC13.JPG
 
P161CC13 ( 6,5 x 8,4)
(E) St. Mittenzwey

P161CC20.JPG
 
P161CC20 ( 2,6 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CC21.JPG
 
P161CC21 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CD10.JPG
 
P161CD10 ( 6,5 x 8,6)
(E) H. Heimburger

P161CF20.JPG
 
P161CF20 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CL01.JPG
 
P161CL01 (18,4 x 2,2)
(E) St. Mittenzwey

P161CP01.JPG
 
P161CP01 (18,3 x 2,1)
(E) St. Mittenzwey

P161CP10.JPG
 
P161CP10 ( 6,5 x 8,5)
(E) St. Mittenzwey

P161CP11.JPG
 
P161CP11 ( 6,5 x 8,5)
(E) anonym

P161CP12.JPG
 
P161CP12 ( 6,6 x 8,4)
(E) St. Mittenzwey

P161CP13.JPG
 
P161CP13 ( 6,6 x 8,4)
(E) St. Mittenzwey

P161CP20.JPG
 
P161CP20 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Thomann

P161CP30.JPG
 
P161CP30 (10,8 x 8,3)
(E) St. Mittenzwey

P161CP31.JPG
 
P161CP31 (10,8 x 8,3)
(E) St. Mittenzwey

P161CQ10.JPG
 
P161CQ10 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CQ11.JPG
 
P161CQ11 ( 2,5 x 8,1)
(E) H. Heimburger

P161CQ20.JPG
 
P161CQ20 ( 2,6 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CS30.JPG
 
P161CS30 (10,8 x 8,4)
(E) Th. Könnicke

P161CW10.JPG
 
P161CW10 ( 7,4 x 9,2)
(E) H. Thomann

P161CW11.JPG
 
P161CW11 ( 6,5 x 8,4)
(E) St. Mittenzwey

P161CW12.JPG
 
P161CW12 ( 6,6 x 8,4)
(E) St. Mittenzwey

P161CW20.JPG
 
P161CW20 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CW21.JPG
 
P161CW21 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Thomann

P161CX01.JPG
 
P161CX01 (18,4 x 2,2)
(E) St. Mittenzwey

P161CX10.JPG
 
P161CX10 ( 7,4 x 9,3)
(E) H. Thomann

P161CX11.JPG
 
P161CX11 ( 7,4 x 9,3)
(E) H. Thomann

P161CX12.JPG
 
P161CX12 ( 6,4 x 8,5)
(E) St. Mittenzwey

P161CX13.JPG
 
P161CX13 ( 6,5 x 8,5)
(E) Th. Furche

P161CX15.JPG
  Aufloesung 
P161CX15 ( 7,5 x 9,4)
(E) anonym

P161CX20.JPG
 
P161CX20 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161CX21.JPG
  Aufloesung 
P161CX21 ( 2,3 x 8,1)
(E) anonym

P161CX22.JPG
 
P161CX22 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Thomann


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (2)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(P161F - B) 07381 Pößneck - VEB Rosenbrauerei

P161FB10.JPG
 
P161FB10 ( 6,5 x 8,5)
(E) T. Rosenlöcher

P161FB11.JPG
 
P161FB11 ( 6,9 x 9,0)
(E) T. Rosenlöcher

P161FB20.JPG
 
P161FB20 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Burger

P161FB21.JPG
 
P161FB21 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Burger

P161FB22.JPG
 
P161FB22 ( 2,5 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

P161FB23.JPG
 
P161FB23 ( 2,5 x 8,1)
(E) H. Heimburger

P161FB24.JPG
 
P161FB24 ( 3,7 x 9,7)
(E) anonym

P161FB30.JPG
 
P161FB30 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FB41.JPG
 
P161FB41 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FB42.JPG
 
P161FB42 ( 9,7 x 6,3)
(E) Th. Könnicke

P161FB43.JPG
 
P161FB43 ( 9,0 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

P161FB44.JPG
 
P161FB44 ( 9,7 x 6,3)
(E) Th. Könnicke

P161FB50.JPG
 
P161FB50 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FB51.JPG
 
P161FB51 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger
=1966 : 100 Jahre Brauerei
P161FB70.JPG
 
P161FB70 ( 8,2 x 6,1)
(E) F. Häffner

P161FB71.JPG
 
P161FB71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FC20.JPG
 
P161FC20 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Burger

P161FC21.JPG
 
P161FC21 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Heimburger

P161FC22.JPG
 
P161FC22 ( 2,7 x 8,3)
(E) H. Heimburger

P161FC23.JPG
 
P161FC23 ( 2,5 x 8,1)
(E) H. Heimburger

P161FC24.JPG
 
P161FC24 ( 2,6 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey

P161FC25.JPG
 
P161FC25 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161FC26.JPG
 
P161FC26 ( 2,5 x 8,1)
(E) B. Speer

P161FC40.JPG
 
P161FC40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FC41.JPG
 
P161FC41 ( 9,1 x 6,2)
(E) T. Rosenlöcher

P161FC50.JPG
 
P161FC50 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

P161FF10.JPG
 
P161FF10 ( 7,1 x 9,2)
(E) H. Burger

P161FF18.JPG
 
P161FF18 ( 3,6 x 9,7)
(E) H. Burger

P161FH11.JPG
 
P161FH11 ( 7,0 x 9,3)
(E) H. Burger

P161FH12.JPG
 
P161FH12 ( 6,9 x 9,3)
(E) H. Heimburger

P161FH18.JPG
 
P161FH18 ( 3,6 x 9,4)
(E) H. Thomann

P161FH20.JPG
 
P161FH20 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Burger

P161FH21.JPG
 
P161FH21 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Burger

P161FH22.JPG
 
P161FH22 ( 2,5 x 8,1)
(E) H. Heimburger

P161FH23.JPG
 
P161FH23 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Burger

P161FH24.JPG
 
P161FH24 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Heimburger

P161FH25.JPG
 
P161FH25 ( 2,7 x 8,2)
(E) H. Heimburger

P161FH26.JPG
 
P161FH26 ( 2,5 x 8,1)
(E) B. Speer

P161FH27.JPG
 
P161FH27 ( 2,5 x 8,0)
(E) T. Rosenlöcher

P161FH28.JPG
 
P161FH28 ( 2,5 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey

P161FH29.JPG
 
P161FH29 ( 2,6 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

P161FH2A.JPG
 
P161FH2A ( 2,4 x 8,1)
(E) Th. Könnicke

P161FH2B.JPG
 
P161FH2B ( 2,5 x 8,0)
(E) T. Rosenlöcher

P161FH2C.JPG
 
P161FH2C ( 2,6 x 8,0)
(E) T. Rosenlöcher

P161FH2D.JPG
 
P161FH2D ( 2,6 x 8,0)
(E) T. Rosenlöcher

P161FH2E.JPG
  neu 
P161FH2E ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Heimburger

P161FH2X.JPG
 
P161FH2X ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Heimburger

P161FH30.JPG
 
P161FH30 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FH31.JPG
 
P161FH31 ( 8,0 x 6,1)
(E) F. Häffner

P161FH32.JPG
 
P161FH32 ( 8,0 x 6,2)
(E) Th. Könnicke

P161FH33.JPG
 
P161FH33 ( 9,6 x 6,2)
(E) Th. Könnicke

P161FH40.JPG
 
P161FH40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FH41.JPG
 
P161FH41 ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

P161FH4A.JPG
 
P161FH4A ( 9,0 x 6,0)
(E) Pivety

P161FH4B.JPG
 
P161FH4B ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Thomann

P161FH50.JPG
 
P161FH50 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FH51.JPG
 
P161FH51 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FH52.JPG
 
P161FH52 ( 8,9 x 6,0)
(E) H. Burger

P161FM10.JPG
 
P161FM10 ( 7,0 x 9,1)
(E) H. Heimburger

P161FM11.JPG
 
P161FM11 ( 6,8 x 9,2)
(E) T. Rosenlöcher

P161FM18.JPG
 
P161FM18 ( 3,8 x 9,6)
(E) H. Heimburger

P161FM19.JPG
 
P161FM19 ( 3,7 x 9,6)
(E) anonym

P161FM20.JPG
 
P161FM20 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Burger

P161FM21.JPG
 
P161FM21 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Burger

P161FM22.JPG
 
P161FM22 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Burger

P161FM23.JPG
 
P161FM23 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161FM24.JPG
 
P161FM24 ( 2,6 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

P161FM25.JPG
 
P161FM25 ( 2,6 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

P161FM26.JPG
 
P161FM26 ( 2,6 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161FM30.JPG
 
P161FM30 ( 8,0 x 6,0)
(E) H. Burger

P161FM40.JPG
 
P161FM40 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

P161FP01.JPG
 
P161FP01 (10,8 x 8,6)
(E) H. Burger

P161FP02.JPG
 
P161FP02 ( 9,8 x 6,2)
(E) H. Burger

P161FP03.JPG
 
P161FP03 ( 9,7 x 6,3)
(E) Th. Furche

P161FP04.JPG
 
P161FP04 ( 8,0 x 5,9)
(E) J. Frischmann

P161FP05.JPG
 
P161FP05 ( 9,7 x 6,2)
(E) H. Schmidt

P161FP06.JPG
 
P161FP06 ( 8,0 x 6,0)
(E) B. Speer

P161FP07.JPG
 
P161FP07 ( 9,7 x 6,3)
(E) H. Thomann

P161FP10.JPG
 
P161FP10 ( 6,8 x 9,2)
(E) T. Rosenlöcher

P161FP11.JPG
 
P161FP11 ( 6,6 x 8,6)
(E) Th. Könnicke

P161FP20.JPG
 
P161FP20 ( 2,6 x 8,2)
(E) H. Burger

P161FP21.JPG
 
P161FP21 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Burger

P161FP22.JPG
 
P161FP22 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Burger

P161FP23.JPG
 
P161FP23 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Burger

P161FP24.JPG
 
P161FP24 ( 2,6 x 8,1)
(E) H. Heimburger

P161FP25.JPG
 
P161FP25 ( 2,5 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey

P161FP26.JPG
 
P161FP26 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger

P161FP27.JPG
 
P161FP27 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Schmidt

P161FP28.JPG
 
P161FP28 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Schmidt

P161FP30.JPG
 
P161FP30 ( 7,9 x 5,9)
(E) H. Burger

P161FP31.JPG
 
P161FP31 ( 7,9 x 5,9)
(E) H. Heimburger

P161FP40.JPG
 
P161FP40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FP50.JPG
 
P161FP50 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

P161FP51.JPG
 
P161FP51 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Thomann

P161FU01.JPG
 
P161FU01 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161FX01.JPG
 
P161FX01 (10,6 x 7,5)
(E) Th. Könnicke

P161FX10.JPG
 
P161FX10 ( 7,1 x 9,2)
(E) H. Burger

P161FX20.JPG
 
P161FX20 ( 2,5 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

P161FY2B.JPG
 
P161FY2B ( 2,5 x 8,0)
(E) D. Kauka


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(P161G - B) 07381 Pößneck - VEB Rosenbrauerei im GK Gera

P161GB70.JPG
 
P161GB70 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GB71.JPG
 
P161GB71 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GB72.JPG
 
P161GB72 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GB73.JPG
 
P161GB73 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GB80.JPG
 
P161GB80 ( 8,0 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GB81.JPG
 
P161GB81 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GB90.JPG
 
P161GB90 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger
=1989 : Erntefest
P161GB91.JPG
 
P161GB91 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GB92.JPG
 
P161GB92 ( 8,0 x 5,9)
(E) J. Frischmann
=1989 : 100 Jahre Orlabahn
P161GB93.JPG
 
P161GB93 ( 8,1 x 6,2)
(E) P. Baumgart

P161GC70.JPG
 
P161GC70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GH70.JPG
 
P161GH70 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GH71.JPG
 
P161GH71 ( 9,0 x 6,1)
(E) J. Frischmann

P161GH75.JPG
 
P161GH75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GH76.JPG
 
P161GH76 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GH80.JPG
 
P161GH80 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GH81.JPG
 
P161GH81 ( 8,0 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GH85.JPG
 
P161GH85 ( 8,0 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GI60.JPG
 
P161GI60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GI84.JPG
 
P161GI84 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GI85.JPG
 
P161GI85 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GI86.JPG
 
P161GI86 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GI87.JPG
 
P161GI87 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GI88.JPG
 
P161GI88 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GI89.JPG
 
P161GI89 ( 8,1 x 5,9)
(E) J. Frischmann

P161GP70.JPG
 
P161GP70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GP80.JPG
 
P161GP80 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GP81.JPG
 
P161GP81 ( 8,0 x 6,1)
(E) H. Burger

P161GP82.JPG
 
P161GP82 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

P161GP88.JPG
 
P161GP88 ( 9,3 x 9,2)
--> K281DP80
(E) Th. Könnicke

P161GQ88.JPG
 
P161GQ88 ( 8,3 x 3,4)
(E) Th. Könnicke


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(P161H - B) 07381 Pößneck - Rosenbrauerei Pößneck

P161HE70.JPG
 
P161HE70 ( 9,0 x 9,7)
(E) A. Wünsch

P161HH70.JPG
 
P161HH70 ( 8,1 x 6,0)
(E) Th. Furche


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl