08248 Klingenthal - Karl Herolds Wwe.

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(K181B - V) 08248 Klingenthal - Karl Herolds Wwe.

Abfüllung von: Z998A - eigene Etiketten
K181BW30.JPG
 
K181BW30 (10,0 x 3,2)
(E) St. Mittenzwey

K181BX01.JPG
 
K181BX01 ( 7,3 x 2,8)
(E) H. Heimburger


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl