01XXX Dresden - Hofbrauhaus Aktienbrauerei

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D207B - B) 01XXX Dresden - Hofbrauhaus Aktienbrauerei

D207BB01.JPG
 
D207BB01 ( 8,8 x 9,3)
(E) St. Mittenzwey

D207BB02.JPG
 
D207BB02 ( 9,3 x 7,6)
(E) St. Thieme

D207BB10.JPG
 
D207BB10 ( 6,7 x 9,1)
(E) St. Mittenzwey
<1903 :
D207BE01.JPG
 
D207BE01 (12,9 x 7,9)
(E) St. Thieme

D207BE02.JPG
 
D207BE02 ( 8,5 x 6,0)
(E) H. Thomann

D207BE03.JPG
 
D207BE03 ( 7,1 x 4,5)
(E) H. Thomann

D207BF01.JPG
 
D207BF01 ( 7,2 x 4,7)
(E) St. Mittenzwey

D207BL01.JPG
 
D207BL01 ( 7,4 x 4,9)
(E) H. Thomann

D207BL02.JPG
  Aufloesung 
D207BL02 ( 7,7 x 5,0)
(E) St. Mittenzwey

D207BN01.JPG
 
D207BN01 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Thieme

D207BN02.JPG
 
D207BN02 ( 6,6 x 9,1)
(E) St. Mittenzwey
<1903 :
D207BN03.JPG
 
D207BN03 ( 6,9 x 9,2)
(E) St. Mittenzwey

D207BN05.JPG
 
D207BN05 (11,7 x 12,4)
(E) H. Thomann

D207BP01.JPG
  Aufloesung 
D207BP01 ( 8,3 x 5,5)
(E) BDM / H.Thomann

D207BP02.JPG
  Aufloesung 
D207BP02 ( 7,7 x 5,1)
(E) St. Mittenzwey

D207BP03.JPG
 
D207BP03 ( 3,8 x 2,7)
(E) St. Mittenzwey

D207BP04.JPG
 
D207BP04 ( 7,5 x 4,9)
(E) H. Thomann

D207BP10.JPG
 
D207BP10 ( 7,3 x 9,0)
(E) St. Mittenzwey

D207BX03.JPG
 
D207BX03 ( 8,5 x 5,2)
(E) St. Mittenzwey

D207BX04.JPG
 
D207BX04 ( 8,6 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

D207BX05.JPG
 
D207BX05 ( 7,5 x 4,9)
(E) H. Thomann

D207BX06.JPG
  Aufloesung 
D207BX06 ( 7,5 x 4,9)
(E) H. Thomann

D207BX07.JPG
 
D207BX07 ( 8,4 x 3,3)
(E) St. Mittenzwey

D207BX08.JPG
 
D207BX08 ( 8,4 x 3,3)
(E) St. Mittenzwey

D207BX09.JPG
 
D207BX09 ( 6,5 x 4,5)
(E) St. Mittenzwey

D207BX0A.JPG
 
D207BX0A ( 7,3 x 5,2)
(E) St. Mittenzwey
<1903 :
D207BX0B.JPG
 
D207BX0B ( 3,7 x 2,7)
(E) St. Mittenzwey

D207BX0C.JPG
 
D207BX0C ( 8,5 x 3,1)
(E) K. Ehm

D207BX0D.JPG
 
D207BX0D ( 7,0 x 4,4)
(E) St. Mittenzwey

D207BX0E.JPG
 
D207BX0E ( 6,5 x 4,6)
(E) St. Mittenzwey
<1903 :
D207BX0F.JPG
 
D207BX0F (12,8 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey
<1903 :
D207BX0G.JPG
 
D207BX0G ( 7,1 x 4,6)
(E) H. Thomann


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl