01XXX Dresden - Falkenbrauerei

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D201A - B) 01XXX Dresden - Actien-Bierbrauerei zum Plauenschen Lagerkeller

D201AB01.JPG
 
D201AB01 ( 3,7 x 4,6)
(E) St. Mittenzwey

D201AL10.JPG
 
D201AL10 ( 7,8 x 5,6)
(E) St. Mittenzwey

D201AM01.JPG
 
D201AM01 ( 7,0 x 6,5)
(E) M. Herda

D201AM02.JPG
 
D201AM02 ( 7,0 x 6,4)
(E) M. Herda

D201AP01.JPG
 
D201AP01 ( 4,8 x 3,2)
(E) anonym

D201AX10.JPG
 
D201AX10 ( 4,6 x 3,8)
(E) St. Mittenzwey


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (1)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D201C - B) 01XXX Dresden - Falkenbrauerei eGmbH (Bärenbräu)

D201CB01.JPG
 
D201CB01 ( 7,1 x 9,0)
(E) H. Burger

D201CB02.JPG
 
D201CB02 ( 6,3 x 9,5)
(E) H. Burger

D201CB03.JPG
 
D201CB03 ( 8,3 x 10,6)
(E) H. Streithoff

D201CB10.JPG
 
D201CB10 ( 6,6 x 8,1)
(E) T. Knote

D201CB20.JPG
 
D201CB20 ( 6,0 x 9,6)
(E) H. Heimburger

D201CB21.JPG
 
D201CB21 ( 6,0 x 9,4)
(E) H. Thomann

D201CB22.JPG
 
D201CB22 ( 6,0 x 9,6)
(E) H. Heimburger

D201CB23.JPG
 
D201CB23 ( 6,0 x 9,5)
(E) Th. Könnicke

D201CB30.JPG
 
D201CB30 ( 6,3 x 9,4)
(E) H. Heimburger

D201CB35.JPG
 
D201CB35 ( 9,7 x 6,8)
(E) T. Rosenlöcher

D201CB40.JPG
 
D201CB40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CB41.JPG
 
D201CB41 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

D201CB50.JPG
 
D201CB50 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CB51.JPG
 
D201CB51 ( 9,2 x 6,2)
(E) Th. Könnicke

D201CB55.JPG
 
D201CB55 ( 9,1 x 6,1)
(E) Th. Könnicke

D201CB70.JPG
 
D201CB70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CB71.JPG
 
D201CB71 ( 9,1 x 6,1)
(E) J. Nitschke

D201CC01.JPG
 
D201CC01 ( 6,6 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey

D201CD10.JPG
 
D201CD10 ( 7,1 x 8,7)
(E) T. Knote

D201CD11.JPG
 
D201CD11 ( 7,3 x 8,9)
(E) T. Knote

D201CD20.JPG
 
D201CD20 ( 6,0 x 9,5)
(E) A. Wünsch

D201CD21.JPG
 
D201CD21 ( 6,2 x 9,5)
(E) H. Heimburger

D201CF10.JPG
 
D201CF10 ( 7,2 x 8,8)
(E) T. Knote

D201CF11.JPG
 
D201CF11 ( 7,3 x 9,0)
(E) H. Burger

D201CH01.JPG
 
D201CH01 ( 8,5 x 5,6)
(E) M. Walther

D201CH02.JPG
 
D201CH02 ( 9,1 x 5,8)
(E) H. Streithoff

D201CH08.JPG
 
D201CH08 ( 6,2 x 9,7)
(E) H. Streithoff

D201CH09.JPG
 
D201CH09 ( 6,0 x 9,5)
(E) F. Häffner

D201CH0A.JPG
 
D201CH0A ( 6,0 x 9,3)
(E) H. Thomann

D201CH0B.JPG
 
D201CH0B ( 6,1 x 9,3)
(E) K. Schmädicke

D201CH0C.JPG
 
D201CH0C ( 6,2 x 9,5)
(E) T. Knote

D201CH0D.JPG
 
D201CH0D ( 6,2 x 9,4)
(E) H. Heimburger

D201CH0E.JPG
 
D201CH0E ( 6,2 x 9,5)
(E) T. Rosenlöcher

D201CH0F.JPG
 
D201CH0F ( 5,8 x 9,3)
(E) H. Thomann

D201CH0G.JPG
 
D201CH0G ( 6,1 x 9,5)
(E) Th. Furche

D201CH0H.JPG
 
D201CH0H ( 6,0 x 9,4)
(E) Th. Könnicke

D201CH10.JPG
 
D201CH10 ( 5,3 x 6,7)
(E) K. Schmädicke

D201CH11.JPG
 
D201CH11 ( 7,2 x 8,8)
(E) T. Knote

D201CH12.JPG
 
D201CH12 ( 6,5 x 8,0)
(E) H. Thomann

D201CH13.JPG
 
D201CH13 ( 7,1 x 8,9)
(E) Th. Könnicke

D201CH20.JPG
 
D201CH20 ( 3,3 x 8,2)
(E) H. Burger

D201CH21.JPG
 
D201CH21 ( 3,3 x 8,0)
(E) H. Streithoff

D201CH22.JPG
 
D201CH22 ( 3,2 x 8,2)
(E) B. Speer

D201CH30.JPG
 
D201CH30 ( 9,0 x 6,3)
(E) Internet

D201CH40.JPG
 
D201CH40 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

D201CH41.JPG
 
D201CH41 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

D201CH42.JPG
 
D201CH42 ( 9,1 x 6,1)
(E) A. Wünsch

D201CH50.JPG
 
D201CH50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CH51.JPG
 
D201CH51 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CH52.JPG
 
D201CH52 ( 9,1 x 6,1)
(E) J. Nitschke

D201CH54.JPG
 
D201CH54 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Thomann

D201CH55.JPG
 
D201CH55 ( 9,1 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

D201CH56.JPG
 
D201CH56 ( 6,9 x 4,5)
(E) K. Schmädicke

D201CH57.JPG
 
D201CH57 ( 6,9 x 4,5)
(E) K. Schmädicke

D201CH58.JPG
 
D201CH58 ( 9,0 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

D201CH60.JPG
 
D201CH60 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CH61.JPG
 
D201CH61 ( 9,0 x 5,9)
(E) T. Rosenlöcher

D201CH62.JPG
 
D201CH62 ( 8,9 x 6,0)
(E) A. Wünsch

D201CH70.JPG
 
D201CH70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CH71.JPG
 
D201CH71 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CH80.JPG
 
D201CH80 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CL01.JPG
 
D201CL01 ( 7,4 x 8,9)
(E) H. Burger

D201CM01.JPG
 
D201CM01 ( 7,2 x 8,8)
(E) H. Burger

D201CM02.JPG
 
D201CM02 ( 7,1 x 8,9)
(E) T. Rosenlöcher

D201CM03.JPG
 
D201CM03 ( 7,0 x 8,8)
(E) H. Thomann

D201CM04.JPG
 
D201CM04 ( 7,1 x 8,9)
(E) H. Thomann

D201CM0A.JPG
 
D201CM0A (11,5 x 9,1)
(E) H. Thomann

D201CM10.JPG
 
D201CM10 ( 9,2 x 8,0)
(E) H. Thomann

D201CM11.JPG
 
D201CM11 ( 6,4 x 7,8)
(E) T. Knote

D201CM12.JPG
 
D201CM12 ( 6,1 x 7,7)
(E) H. Thomann

D201CM13.JPG
 
D201CM13 ( 7,4 x 9,2)
(E) St. Mittenzwey

D201CM20.JPG
 
D201CM20 ( 6,2 x 9,4)
(E) H. Burger

D201CM21.JPG
 
D201CM21 ( 6,0 x 9,4)
(E) H. Thomann

D201CM22.JPG
 
D201CM22 ( 6,2 x 9,4)
(E) H. Thomann

D201CM30.JPG
 
D201CM30 ( 6,2 x 9,4)
(E) H. Thomann

D201CM31.JPG
 
D201CM31 ( 6,4 x 9,6)
(E) H. Heimburger

D201CM32.JPG
 
D201CM32 ( 6,2 x 9,4)
(E) H. Thomann

D201CM40.JPG
 
D201CM40 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CM50.JPG
 
D201CM50 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CM51.JPG
 
D201CM51 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CM52.JPG
 
D201CM52 ( 8,8 x 5,9)
(E) A. Wünsch

D201CM70.JPG
 
D201CM70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CM71.JPG
 
D201CM71 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D201CP01.JPG
 
D201CP01 ( 7,2 x 9,0)
(E) H. Burger

D201CP02.JPG
 
D201CP02 ( 7,3 x 8,9)
(E) T. Knote

D201CP03.JPG
 
D201CP03 ( 7,1 x 8,9)
(E) H. Thomann

D201CP04.JPG
 
D201CP04 ( 7,2 x 8,9)
(E) T. Knote

D201CP05.JPG
 
D201CP05 ( 7,1 x 8,7)
(E) T. Knote

D201CP06.JPG
 
D201CP06 ( 7,3 x 9,0)
(E) T. Knote

D201CP07.JPG
 
D201CP07 (10,0 x 6,3)
(E) H. Thomann

D201CP10.JPG
 
D201CP10 ( 5,5 x 7,5)
(E) T. Knote

D201CP11.JPG
 
D201CP11 ( 7,8 x 9,8)
(E) Internet

D201CP20.JPG
 
D201CP20 ( 6,4 x 9,4)
(E) T. Knote

D201CP21.JPG
 
D201CP21 ( 6,4 x 9,6)
(E) H. Heimburger

D201CP22.JPG
 
D201CP22 ( 6,1 x 9,6)
(E) H. Heimburger

D201CP23.JPG
 
D201CP23 ( 6,0 x 9,5)
(E) T. Rosenlöcher

D201CP30.JPG
 
D201CP30 ( 3,3 x 8,3)
(E) H. Burger

D201CP31.JPG
 
D201CP31 ( 6,5 x 9,4)
(E) H. Burger

D201CP32.JPG
 
D201CP32 ( 6,3 x 9,4)
(E) F. Häffner

D201CP33.JPG
 
D201CP33 ( 3,1 x 8,2)
(E) H. Thomann

D201CP34.JPG
 
D201CP34 ( 3,4 x 8,3)
(E) T. Knote

D201CP38.JPG
 
D201CP38 ( 9,8 x 6,9)
(E) T. Rosenlöcher

D201CP40.JPG
 
D201CP40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D201CP41.JPG
 
D201CP41 ( 9,1 x 6,2)
(E) Th. Könnicke

D201CP42.JPG
 
D201CP42 ( 9,1 x 6,1)
(E) A. Wünsch

D201CP50.JPG
 
D201CP50 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CP51.JPG
 
D201CP51 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CP60.JPG
 
D201CP60 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D201CP61.JPG
 
D201CP61 ( 9,1 x 6,2)
(E) Th. Könnicke

D201CP62.JPG
 
D201CP62 ( 9,1 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

D201CP70.JPG
 
D201CP70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D201CQ01.JPG
 
D201CQ01 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann

D201CQ02.JPG
 
D201CQ02 ( 2,7 x 6,5)
(E) H. Thomann

D201CQ03.JPG
 
D201CQ03 ( 2,7 x 6,5)
(E) H. Thomann

D201CQ04.JPG
 
D201CQ04 ( 2,7 x 6,5)
(E) T. Knote

D201CS10.JPG
 
D201CS10 ( 7,0 x 8,9)
(E) H. Thomann

D201CX01.JPG
 
D201CX01 ( 7,2 x 9,0)
(E) H. Burger

D201CX02.JPG
 
D201CX02 ( 7,2 x 9,0)
(E) H. Burger

D201CX03.JPG
 
D201CX03 ( 7,2 x 9,2)
(E) H. Burger

D201CX05.JPG
 
D201CX05 (11,6 x 9,2)
(E) H. Burger

D201CX07.JPG
 
D201CX07 ( 3,9 x 5,1)
(E) H. Thomann

D201CX08.JPG
 
D201CX08 ( 7,1 x 8,9)
(E) H. Thomann

D201CY40.JPG
 
D201CY40 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D201D - B) 01XXX Dresden - VEB Falkenbrauerei

D201DH70.JPG
 
D201DH70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D201DH72.JPG
 
D201DH72 ( 9,0 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

D201DP70.JPG
 
D201DP70 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D201DP71.JPG
 
D201DP71 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D201E - B) 01XXX Dresden - VEB Dresdener Brauereien, Werk Falkenbrauerei

D211AB70.JPG
 
D201EB70 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AB70
(E) H. Burger

D211AB71.JPG
 
D201EB71 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AB71
(E) H. Burger

D211AB72.JPG
 
D201EB72 ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AB72
(E) H. Burger

D211AB73.JPG
 
D201EB73 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AB73
(E) H. Burger

D211AB75.JPG
 
D201EB75 ( 9,0 x 6,0)
Original: D211AB75
(E) St. Mittenzwey

D211AB83.JPG
 
D201EB83 ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AB83
(E) H. Burger

D211AB8A.JPG
 
D201EB8A ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AB8A
(E) H. Burger

D211AB8C.JPG
 
D201EB8C ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AB8C
(E) H. Burger

D211AB8D.JPG
 
D201EB8D ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AB8D
(E) H. Burger

D201EB90.JPG
 
D201EB90 (10,3 x 7,2)
(E) H. Burger

D211AC70.JPG
 
D201EC70 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AC70
(E) H. Burger

D211AH80.JPG
 
D201EH80 ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AH80
(E) H. Burger

D211AH81.JPG
 
D201EH81 ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AH81
(E) H. Burger

D211AH83.JPG
 
D201EH83 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AH83
(E) H. Burger

D211AH84.JPG
 
D201EH84 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AH84
(E) H. Burger

D211AH85.JPG
 
D201EH85 ( 9,1 x 6,2)
Original: D211AH85
(E) H. Burger

D211AH86.JPG
 
D201EH86 ( 9,1 x 6,0)
Original: D211AH86
(E) H. Burger

D211AH88.JPG
 
D201EH88 ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AH88
(E) H. Burger

D211AH8A.JPG
 
D201EH8A ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AH8A
(E) H. Burger

D211AH8C.JPG
 
D201EH8C ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AH8C
(E) H. Burger

D211AH8J.JPG
 
D201EH8J ( 9,0 x 6,1)
Original: D211AH8J
(E) T. Rosenlöcher

D211AH8K.JPG
 
D201EH8K ( 9,0 x 6,1)
Original: D211AH8K
(E) T. Rosenlöcher

D211AH8O.JPG
 
D201EH8O ( 9,0 x 6,0)
Original: D211AH8O
(E) A. Wünsch

D201EH90.JPG
 
D201EH90 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D201EM80.JPG
 
D201EM80 (10,1 x 7,1)
(E) H. Burger

D211AM81.JPG
 
D201EM81 ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AM81
(E) H. Burger

D211AM82.JPG
 
D201EM82 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AM82
(E) H. Burger

D211AM83.JPG
 
D201EM83 ( 9,1 x 6,0)
Original: D211AM83
(E) H. Burger

D211AM84.JPG
 
D201EM84 ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AM84
(E) H. Burger

D211AM85.JPG
 
D201EM85 ( 9,0 x 6,1)
Original: D211AM85
(E) H. Burger

D211AM86.JPG
 
D201EM86 ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AM86
(E) H. Burger

D211AM80.JPG
 
D201EM88 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AM80
(E) H. Burger

D201EP80.JPG
 
D201EP80 (10,1 x 7,0)
(E) T. Rosenlöcher

D211AP81.JPG
 
D201EP81 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AP81
(E) H. Burger

D211AP82.JPG
 
D201EP82 ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AP82
(E) H. Burger

D211AP83.JPG
 
D201EP83 ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AP83
(E) H. Burger

D211AP84.JPG
 
D201EP84 ( 9,2 x 6,3)
Original: D211AP84
(E) H. Burger

D211AP85.JPG
 
D201EP85 ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AP85
(E) H. Burger

D211AP86.JPG
 
D201EP86 ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AP86
(E) H. Burger

D211AP87.JPG
 
D201EP87 ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AP87
(E) H. Burger

D211AP88.JPG
 
D201EP88 ( 9,2 x 6,2)
Original: D211AP88
(E) H. Burger

D211AP89.JPG
 
D201EP89 ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AP89
(E) H. Burger

D211AP8A.JPG
 
D201EP8A ( 9,2 x 6,1)
Original: D211AP8A
(E) H. Burger

D211AP80.JPG
 
D201EP8B ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AP80
(E) H. Burger

D211AP8H.JPG
 
D201EP8H ( 9,1 x 6,1)
Original: D211AP8H
(E) T. Rosenlöcher

D211AP8K.JPG
 
D201EP8K ( 9,0 x 6,0)
Original: D211AP8K
(E) St. Mittenzwey

D201EP90.JPG
 
D201EP90 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl